บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาและรักษามาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ รางวัลแห่งความสำเร็จจากประกาศนียบัตรต่างๆ ที่ได้รับ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ผลิตสินค้าอย่างมีจรรยาบรรณและตามมาตรฐานสากล เพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพที่ดี คือ ความงามของชีวิต”

  • ISO 9001 : ระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ
  • ISO 14001 : ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • OHSAS 18001 : ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • GMP Cosmetic : หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของกระทรวงสาธารณสุข
  • GMP Pharmaceutical : หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาจำพวกยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ ได้แก่ ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยารูปแบบกึ่งแข็ง และยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อในกลุ่มเพนนิซิลลิน ได้แก่ ยาแคปซูล
  • GMP Food Supplement : หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร รวมถึงเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  • HALAL : ฮาลาล
  • HACCP : ระบบการการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
GMP Cosmetic
       
GMP Pharmaceutical
GMP Food Supplement
HALAL
HACCP