บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เห็นความสำคัญของการโฆษณา เพื่อให้ตราสินค้าเป็นที่ยอมรับ และประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการลงโฆษณาเป็นระยะ โฆษณาของบริษัทในยุคแรกตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2439 ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทมส์
ปีปัจจุบัน - 2558
ปี พ.ศ. 2556 - 2552
ปี พ.ศ. 2551 - 2547
ปี พ.ศ. 2545 - 2538
ปี พ.ศ. 2537 - 2534
ปี พ.ศ. 2533 - 2456