ตารางอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561
ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ จำนวนรุ่นละ 80 คน
วันที่อบรม หลักสูตร วิทยากร เจ้าภาพ ค่าใช้จ่าย
เดือนมกราคม
ส.20 - ส.20 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
อา.28 - อา.28 ทำบุญคล้ายวันเกิด อ.ไวรุศมณี
คณะศิษย์แสดงมุทิตาสักการะ
กองบุญหมื่นฟ้า
-
เดือนกุมภาพันธ์
ศ.2 - อา.4 กลับมารู้สึกตัว
พระ อ.ครรชิต อกิญจโน
คุณชิงชัย-คุณอุไรวรรณ
-
ศ.9 - อา.11 กวดวิชชา
พระ อ.ภาสกร ภูริวัฑฒโน
-
-
ส.17 - ส.17 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ส.17 - อา.18 กายะธรรม
อ.ปู่ ธนาชัย
สมาคมธนาชัยธรรมทาน
-
ศ.23 - อา.25 วิปัสสนากรรมฐาน
พม.ปัญญา, พระ อ.มาลา
คุณพรทิพย์ วรพิชัยวัฒน์ และคณะ
-
เดือนมีนาคม
ศ.2 - อา.4 ปฏิบัติธรรม
ดร.ไชยณพล
มูลนิธิอุทยานธรรม
-
ศ.9 - อา.11 พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล1/61
พ.วุฑฒธรรม์,พ.อำนวย,พ.เสน่ห์
ศิษย์หลวงแม่
-
ศ.16 - อา.18 สร้างสุขไม่ทุกข์ใจฯ
พระ อ.ประสงค์ ปริปุณฺโณ
คุณแม่ล้วน
-
ส.17 - ส.17 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
พฤ.22 - อา.25 มัคคานุคาพื้นฐานเข้ม
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
มิตรมงคล,ไมโครเทค
-
เดือนเมษายน
ศ.6 - อา.8 กลับมารู้สึกตัว
พระ อ.ครรชิต
ดร.เพิ่มหญิง ว่องวานิช
-
ส.14 - ส.14 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.27 - อา.29 ธรรมบุตร
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา
คุณกนกพรรณ อโณทัยยืนยง
-
เดือนพฤษภาคม
ศ.11 - อา.13 มัคคานุคาพื้นฐาน
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
บ.EPG.+บ.แซนแอนด์ซอลส์
-
พฤ.17 - อา.20 วิปัสสนาผู้สุงอายุ
พม.บุญช่วย ปัญญาวชิโร
พญ.พัชรินทร์/บ.เกรียงศิริพัฒนา
-
ส.19 - ส.19 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ส.26 - อา.27 ตื่นรู้ในจิต
พระ อ.ไวรุศมณี
กองบุญหมื่นฟ้า
-
พฤ.31 พ.ค. - ส.2 มิ.ย. ทำงานให้เป็นสุขสนุกกับงาน
พระ อ.ประสงค์ ปริปุณฺโณ
บ.JSR./คุณอรุณศรี
-
เดือนมิถุนายน
ศ.8 - อา.10 คำตอบสุดท้ายของชีวิต
ทีมงานปฏิจจสมุปปบาทพิจิตร
บ.อังกฤษตรางู 1/60
-
ศ.15 - อา.17 กวดวิชชา
พระ อ.ภาสกร ภูริวัฑฒโน
คุณวสุนันท์, ขนิษฐา
-
ส.16 - ส.16 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.22 - อา.24 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
พม.ปัญญา, พระ อ.มาลา
จินตนาแก๊งค์
-
**ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข**
สำหรับหลักสูตรอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิว่องวานิช
ข้อมูลการติดต่อ
สนง.มูลนิธิว่องวานิช
โทร. 02-385-2402, 02-755-7323 โทรสาร 02-385-2403
สมัครผ่าน www.britishdispensary.com หรือ E-mail : vongvanij2557@gmail.com หรือ dech2498@yahoo.com

แนะนำมูลนิธิว่องวานิช  https://youtu.be/pkg5keVbRcI
แนะนำธรรมสถานว่องวานิช  https://youtu.be/1cFALUpNsfw
ระเบียบในการปฏิบัติธรรม ณ ธรรมสถานว่องวานิช  https://youtu.be/cXqvvzHs2Ag

แก้ไขปรับปรุงเมื่อวันที่ 23/01/60