ตารางอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2560
ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ จำนวนรุ่นละ 80 คน
วันที่อบรม หลักสูตร วิทยากร เจ้าภาพ ค่าใช้จ่าย
เดือนมกราคม
ส.21 - ส.21 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
เดือนกุมภาพันธ์
ศ.3 - อา.5 จิตภาวนา
พระ อ.ครรชิต อกิญจโน
คุณชิงชัย + คุณอุไรวรรณ โกสิยพงษ์
-
ศ.17 - อา.19 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
พม.ปัญญา, พระ อ.มาลา
คุณพรทิพย์ วรพิชัยวัฒน์ และคณะ
-
ส.18 - ส.18 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.24 - อา.26 ปฏิบัติธรรม
ดร.ไชยณพล
มูลนิธิอุทยานธรรม
-
เดือนมีนาคม
ศ.3 - อา.5 มีจิตเป็นมิตรมีจิตเป็นเพื่อน
พระ อ.ไพศาล วิสาโล
บ.EPG
-
ศ.10 - อา.12 คำตอบสุดท้ายของชีวิต
ทีมงานปฏิจจสมุปปบาทพิจิตร
ธรรมเบิกบาน
-
ศ.17 - อา.19 กวดวิชชา
พระ อ.ภาสกร ภูริวัฑฒโน
คุณวิรัตนา เจียมจันทร์
-
ส.18 - ส.18 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.24 - อา.26 มัคคานุคาพื้นฐาน
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
บ.มิตรมงคล, บ.ไมโครเทคฯ
-
ศ.31 มี.ค. - อา.2 เม.ย. พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล1/60
พม.วุฑฒธรรม์,พม.อำนวย,พม.เสน่ห์
ศิษย์หลวงแม่
-
เดือนเมษายน
ส.15 - จ.17 จิตภาวนา
พระ อ.ครรชิต
ดร.เพิ่มหญิง ว่องวานิช
-
ส.15 - ส.15 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.21 - อา.23 ธรรมบุตร
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา
คุณกนกพรรณ อโณทัยยืนยง
-
ศ.28 - อา.30 St.Luke's Genius
ธรรมอารมณ์ดีองค์หม่อน
บ.อังกฤษตรางู 1/60
-
เดือนพฤษภาคม
ศ.5 - อา.7 St.Luke's Genius
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา
บริษัทอังกฤษตรางู 2/60
-
ศ.12 - อา.14 คำตอบสุดท้ายของชีวิต
ทีมงานปฏิจจสมุปปบาทพิจิตร
บ.EPG.
-
พ.17 - อา.21 วิปัสสนาผู้สุงอายุ
อ.อนงค์นุช
มูลนิธิว่องวานิช
-
ส.20 - ส.20 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ส.27 - อา.28 ตื่นรู้ในจิต
พระ อ.ไวรุศมณี
กองบุญหมื่นฟ้า
-
เดือนมิถุนายน
ศ.9 - อา.11 คำตอบสุดท้ายของชีวิต
ทีมงานปฏิจจสมุปปบาทพิจิตร
บ.อังกฤษตรางู 1/60
-
ศ.16 - อา.18 กวดวิชชา
พระ อ.ภาสกร ภูริวัฑฒโน
คุณวสุนันท์, ขนิษฐา
-
ส.17 - ส.17 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.23 - อา.25 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
พม.ปัญญา, พระ อ.มาลา
จินตนาแก๊งค์
-
เดือนกรกฏาคม
ส.1 - อา.2 เผชิญความตายอย่างสงบ
พระ อ.ไพศาล วิสาโล
ทพ.แสงชัย, ทพญ.นงค์ลักษณ์
-
ศ.14 - อา.16 คำตอบสุดท้ายของชีวิต
ทีมงานมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
บ.เพาเวอร์ภา
-
ส.15 - ส.15 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
อา.23 - อา.30 การพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข
พระราชสิทธิมุนี วิ.
บ้านว่องวานิช
-
เดือนสิงหาคม
ศ.4 - อา.13 บวชเณรเฉลิมพระเกียรติฯ
พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา
อบต.บางพลีใหญ่
-
ส.19 - ส.19 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
เดือนกันยายน
ศ.1 - อา.3 ปฏิบัติธรรม
ดร.ไชยณพล
มูลนิธิอุทยานธรรม
-
ศ.8 - อา.10 กวดวิชชา
พระ อ.ภาสกร ภูริวัฑฒโน
บ.อังกฤษตรางู 2/60
-
ศ.15 - อา.17 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล 2/60
พม.วุฑฒธรรม์,พม.อำนวย,พม.เสน่ห์
ศิษย์หลวงแม่
-
ส.16 - ส.16 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
เดือนตุลาคม
ศ.6 - อา.8 คำตอบสุดท้ายของชีวิต
ทีมงานมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร
บ.สนง.สอบบัญชีซีแอนด์เอ จก.
-
ศ.13 - อา.15 St.Luke's Genius
ธรรมอารมณ์ดีองค์หม่อน
บ.อังกฤษตรางู 3/60
-
ศ.20 - อา.22 ธรรมบุตร
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา
มูลนิธิว่องวานิช
-
ส.21 - ส.21 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
เดือนพฤศจิกายน
ศ.3 - อา.5 วิปัสสนาคลายทุกข์
พม.บุญช่วย ปัญญาวชิโร
บริษัทอังกฤษตรางู 3/60
-
ส.11 - อา.12 ดูความจริงของจิต
พระ อ.กฤช นิมฺมโล
ทพ.แสงชัย,ทพญ.นงค์ลักษณ์
-
พฤ.16 - อา.19 มัคคานุคาเข้ม
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
บ.EPG./ทพญ.นงค์ลักษณ์
-
ส.18 - ส.18 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
เดือนธันวาคม
ส.2 - จ.4 การพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข
อ.อนงค์นุช
มูลนิธิว่องวานิช
-
ศ.15 - อา.17 สร้างสุขไม่ทุกข์ใจง่ายจริงหนอ
พร.อ.ประสงค์ ปริปุณโณ
ครอบครัวผุดผาด
-
ส.16 - ส.16 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.22 - อา.24 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
พม.ปัญญา, พระ อ.มาลา
คุณเพ็ญศิริ โตพิบูล - คณะ
-
**ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข**
สำหรับหลักสูตรอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิว่องวานิช
ข้อมูลการติดต่อ
สนง.มูลนิธิว่องวานิช
โทร. 02-385-2402, 02-755-7323 โทรสาร 02-385-2403
สมัครผ่าน www.britishdispensary.com หรือ E-mail : vongvanij2557@gmail.com หรือ dech2498@yahoo.com

แนะนำมูลนิธิว่องวานิช  https://youtu.be/pkg5keVbRcI
แนะนำธรรมสถานว่องวานิช  https://youtu.be/1cFALUpNsfw
ระเบียบในการปฏิบัติธรรม ณ ธรรมสถานว่องวานิช  https://youtu.be/cXqvvzHs2Ag

แก้ไขปรับปรุงเมื่อวันที่ 23/01/60