ตารางอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561
ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ จำนวนรุ่นละ 80 คน
วันที่อบรม หลักสูตร วิทยากร เจ้าภาพ ลงทะเบียน
เดือนมกราคม
ส.20 - ส.20 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
อา.28 - อา.28 ทำบุญคล้ายวันเกิด อ.ไวรุศมณี
คณะศิษย์แสดงมุทิตาสักการะ
กองบุญหมื่นฟ้า
Link
เดือนกุมภาพันธ์
ศ.2 - อา.4 กลับมารู้สึกตัว
พระ อ.ครรชิต อกิญจโน
คุณชิงชัย-คุณอุไรวรรณ
Link
ศ.9 - อา.11 กวดวิชชา
พระ อ.ภาสกร ภูริวัฑฒโน
-
Link
ส.17 - ส.17 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
ส.17 - อา.18 กายะธรรม
อ.ปู่ ธนาชัย
สมาคมธนาชัยธรรมทาน
Link
ศ.23 - อา.25 วิปัสสนากรรมฐาน
พม.ปัญญา, พระ อ.มาลา
คุณพรทิพย์ วรพิชัยวัฒน์ และคณะ
Link
เดือนมีนาคม
ศ.2 - อา.4 ปฏิบัติธรรม
ดร.ไชยณพล
มูลนิธิอุทยานธรรม
Link
ศ.9 - อา.11 พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล1/61
พ.วุฑฒธรรม์,พ.อำนวย,พ.เสน่ห์
ศิษย์หลวงแม่
Link
ศ.16 - อา.18 สร้างสุขไม่ทุกข์ใจฯ
พระ อ.ประสงค์ ปริปุณฺโณ
คุณแม่ล้วน
Link
ส.17 - ส.17 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
พฤ.22 - อา.25 มัคคานุคาพื้นฐานเข้ม
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
มิตรมงคล,ไมโครเทค
Link
เดือนเมษายน
ศ.6 - อา.8 กลับมารู้สึกตัว
พระ อ.ครรชิต
ดร.เพิ่มหญิง ว่องวานิช
Link
ส.14 - ส.14 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
ศ.27 - อา.29 ธรรมบุตร
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา
คุณกนกพรรณ อโณทัยยืนยง
Link
เดือนพฤษภาคม
ศ.11 - อา.13 มัคคานุคาพื้นฐาน
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
บ.EPG.+บ.แซนแอนด์ซอลส์
Link
พฤ.17 - อา.20 วิปัสสนาผู้สุงอายุ
พม.บุญช่วย ปัญญาวชิโร
พญ.พัชรินทร์/บ.เกรียงศิริพัฒนา
Link
ส.19 - ส.19 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
ส.26 - อา.27 ตื่นรู้ในจิต
พระ อ.ไวรุศมณี
กองบุญหมื่นฟ้า
Link
พฤ.31 พ.ค. - ส.2 มิ.ย. ทำงานให้เป็นสุขสนุกกับงาน
พระ อ.ประสงค์ ปริปุณฺโณ
บ.JSR./คุณอรุณศรี
Link
เดือนมิถุนายน
ศ.8 - อา.10 คำตอบสุดท้ายของชีวิต
ทีมงานปฏิจจสมุปปบาทพิจิตร
บ.อังกฤษตรางู 1/60
Link
ศ.15 - อา.17 กวดวิชชา
พระ อ.ภาสกร ภูริวัฑฒโน
คุณวสุนันท์, ขนิษฐา
Link
ส.16 - ส.16 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
ศ.22 - อา.24 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
พม.ปัญญา, พระ อ.มาลา
จินตนาแก๊งค์
Link
ส.30 มิ.ย. - อา.1 ก.ค. กายะธรรม
อ.ธนาชัย โรจน์อร่าม
สมาคมธนาชัยธรรมทาน
Link
เดือนกรกฏาคม
ศ.6 - อา.8 ปฏิบัติธรรม
ดร.ไชยณพล
มูลนิธิอุทยานธรรม
Link
ศ.13 - อา.15 คำตอบสุดท้ายของชีวิต
ทีมงานมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
บ.เพาเวอร์ภา
Link
ศ.20 - อา.22 เผชิญความตายอย่างสงบ
อ.ไพศาล วิสาโล
คุณวิชุดา อุไรรัตน์
Link
ส.21 - ส.21 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
อ.24 - จ.30 พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข
พระราชสิทธิมุนี วิ.
บ้านว่องวานิช
Link
เดือนสิงหาคม
ศ.3 - อา.12 บวชเณรเฉลิมพระเกียรติฯ
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา
อบต.บางพลีใหญ่
Link
พ.15 - อา.19 เนกขัมมนารี
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา/ทีมงาน
อบต.บางพลีใหญ่
Link
ส.18 - ส.18 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
ศ.24 - อา.26 รักษาใจผู้ป่วย
พระ อ.ครรชิต อกิญจโน
กลุ่ม MD53 และ กัลยาณมิตร
Link
ศ.31 ส.ค. - อา.2 ก.ย. ปฏิบัติธรรม
ดร.ไชยณพล
มูลนิธิอุทยานธรรม
Link
เดือนกันยายน
ศ.7 - อา.9 วิปัสสนาคลายทุกข์
พม.บุญช่วย ปัญญาวชิโร
บ.อังกฤษตรางู 2/61
Link
ศ.14 - อา.16 พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล 2/61
พ.วุฑฒธรรม์,พ.อำนวย,พ.เสน่ห์
ศิษย์หลวงแม่
Link
ส.15 - ส.15 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
ศ.21 - อา.23 กวดวิชชา
พระ อ.ภาสกร ภาวิไร
คุณประดิษฐ์-คุณวิรัตนา เจียมจันทร์
Link
อ.25 - พฤ.27 ก่อนตะวันลับฟ้า
ดร.พญ.อมรา มลิลา
คณะผู้ใจบุญ
Link
เดือนตุลาคม
ส.13 - จ.15 ลองดู
พระ อ.นวลจันทร์
คุณนภัสวรรณ พงษ์พานิช + บ.EPG
Link
ศ.19 - อา.21 วัยใสใจบริสุทธิ์
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา
ครอบครัววิทูรปกรณ์
Link
ส.20 - ส.20 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
เดือนพฤศจิกายน
ศ.2 - อา.4 ธรรมะสัญญจร
ทอดกฐินสามัคคี
มูลนิธิว่องวานิช
Link
ศ.9 - อา.11 กลับมารู้สึกตัว
อ.ครรชิต อกิญจโน
คุณวิชุดา อุไรรัตน์/ บ.EPG
Link
ศ.16 - อา.18 วิถีธรรมนำสุข
อ.ประสงค์ ปริปุณโณ
บ.อังกฤษตรางู 3/61
Link
ส.17 - ส.17 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
อา.25 - อา.25 ทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้มีอุปการะคุณ
ถวายภัตตาหารเพล+ฟังธรรม
มูลนิธิว่องวานิช
Link
เดือนธันวาคม
ส.1 - อา.2 กายะธรรม
อ.ธนาชัย โรจน์อร่าม
สมาคมธนาชัยธรรมทาน
Link
พ.5 - อา.9 ตามรอยทางเก่า
พระสายอรัญญวาสี
คณะผู้ใจบุญ
Link
ศ.14 - อา.16 มัคคานุคาพื้นฐาน
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ทพ.แสงชัย-ทพญ.นงลักษณ์
Link
ส.15 - ส.15 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
Link
ศ.21 - อา.23 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
พม.ปัญญา, พระ อ.มาลา
คุณเพ็ญศิริ โตพิบูล - คณะ
Link
จ.31 - จ.31 สวดมนต์ข้ามปี
-
มูลนิธิว่องวานิช
Link
**ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข**
สำหรับหลักสูตรอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิว่องวานิช
ข้อมูลการติดต่อ
สนง.มูลนิธิว่องวานิช
โทร. 02-385-2402, 02-755-7323 โทรสาร 02-385-2403
สมัครผ่าน www.britishdispensary.com หรือ E-mail : vongvanij2557@gmail.com หรือ dech2498@yahoo.com

แนะนำมูลนิธิว่องวานิช  https://youtu.be/pkg5keVbRcI
แนะนำธรรมสถานว่องวานิช  https://youtu.be/1cFALUpNsfw
ระเบียบในการปฏิบัติธรรม ณ ธรรมสถานว่องวานิช  https://youtu.be/cXqvvzHs2Ag

แก้ไขปรับปรุงเมื่อวันที่ 23/01/60