ตารางอบรม โครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2560
ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ จำนวนรุ่นละ 90 คน
วันที่อบรม หลักสูตร วิทยากร เจ้าภาพ ค่าใช้จ่าย
เดือนเมษายน
ศ.28 - อา.30 St.Luke's Genius
ธรรมอารมณ์ดีองค์หม่อน
บ.อังกฤษตรางู 1/60
-
เดือนพฤษภาคม
ศ.5 - อา.7 St.Luke's Genius
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา
บริษัทอังกฤษตรางู 2/60
-
เดือนตุลาคม
ศ.13 - อา.15 St.Luke's Genius
ธรรมอารมณ์ดีองค์หม่อน
บ.อังกฤษตรางู 3/60
-
**ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข**
สำหรับหลักสูตรอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิว่องวานิช
ข้อมูลการติดต่อ
สนง.มูลนิธิว่องวานิช
ติดต่อ คุณพจนา 02-755-7300-14 ต่อ 117
ติดต่อ คุณพจนา, คุณเดช, คุณรวมพร ต่อ 12, คุณจินตนา สนง. ต่อ 15 / ธรรมสถาน ต่อ 13, แม่บ้าน ต่อ 11
และธรรมสถานว่องวานิช 02-385-2402, 02-755-7323
สมัครผ่าน www.britishdispensary.com หรือ E- mail : dech2498@yahoo.com หรือ โทรสาร : 02 - 3852403